เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                    ข่าวสาร เทศบาลตำบลอุบล
ประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ...

ประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประะชุมเทศบาลตำบลอุบล
วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2566 นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบ...

ภารกิจงานไฟฟ้า กองช่าง  ออกให้บริการติดตั้งโคมไฟฟ้...

ภารกิจงานไฟฟ้า กองช่าง  ออกให้บริการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในบริเวณซอยเสรี 5 เสรี 6  ชุมชนดอนกลาง หม...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ภารกิจงานไฟฟ้า กองช่าง  ออกให้บริการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในบริ...

ภารกิจงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...

ภารกิจงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกตัดหญ้า ปัดกวาดทำความสะอาดถนนทางเดิน ในชุมชนท...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ภารกิจงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกตัดหญ้า ปัด...
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 23 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1รายงานผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
สน.บถ.มท 0809.2/ว2207/02/256609/02/2566
2สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566
สล.-09/02/256609/02/2566
3ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
สน.บถ.มท 0809.2/ว2309/02/256609/02/2566
4การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว59309/02/256609/02/2566
5ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว57709/02/256609/02/2566

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

วารสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566

วารสารข่าวผลงาน/กิจกรรมเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 23-27 มกราคม 2566

วารสารข่าวผลงาน/กิจกรรมเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 16-20 มกราคม 2566

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 9-13 มกราคม 2566

สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP