เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    ข่าวสาร เทศบาลตำบลอุบล
กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน...

กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน...

กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอ...

แสดง 1 ถึง 20 จาก 85 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 661 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

วารสาร

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

วารสารข่าวรายงานผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม เทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP