แจ้งแบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ

ท่านสามารถแจ้งแบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ ถึง เทศบาลตำบลอุบล
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับเรื่องบริการประชาชนเทศบาลตำบลอุบล ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook เทศบาลตำบลอุบล
  3. ทางโทรศัพท์ 045-429437 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอุบล โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP