วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลอุบลบ้านเมืองน่าอยู่
มีสภาพแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารและบริการ
ประชาชนใช้รถใช้ถนนสะดวกปลอดภัย
ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มพูนรายได้ของประชาชน

คำขวัญ

เทศบาลตำบลอุบล       ชุมชนพัฒนา
หนองปลาปากสมบูรณ์       เพิ่มพูนคุณธรรม
เลิศล้ำประเพณี       ทุกชีวีมีสุข
ทุกข์ราษฎร์ร่วมแก้ไข       ห่างไกลยาเสพติด