เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    ข่าวสาร เทศบาลตำบลอุบล

โครงการพัฒนาร้านอาหารให้ไ...

โครงการพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าห...

ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน
โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆในชุม...

โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆในชุมชน ประจำปี 2566
วันที่ 26 กันยายน 2566             ท่านพิมล  พาชื่น นายกเท...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานดูดโคลนและสิ่...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่งานรักษาคว...

แสดง 1 ถึง 20 จาก 46 ผลลัพธ์
 • วัสดุสำรวจ เมื่อ 13 ก.ย. 2023
 • วัสดุก่อสร้าง เมื่อ 13 ก.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 487 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  วารสาร

  วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566

  วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

  วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

  วารสารข่าวรายงานผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม เทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

  สถานที่สำคัญ

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP