รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และเรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2564 - 2566)(ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP