กองการศึกษาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
 - งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม