เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ณ ถนนสุขาพัฒนา ตามแผนปฏิบัติงาน 

20 พ.ย. 2023 09:46:00 กิจกรรม ทต.อุบล 21

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
       ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดย นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายประสาท ศรีพรหม หัวหน้างานรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ณ ถนนสุขาพัฒนา ตามแผนปฏิบัติงาน 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP