ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางสมอง(IQ)และทักษะทางสังคม(EQ)

14 ก.ย. 2023 14:00:00 กิจกรรม ทต.อุบล 32

วันที่ 14 กันยายน 2566

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางสมอง(IQ)และทักษะทางสังคม(EQ) และโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย  โดยได้รับเกียรติจากท่านสิทธิพร พาชื่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุบล มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล(สปสช.) ทั้ง 2 โครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ด้ามพร้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน , คณะครู และบุคลากรกองการศึกษา รวมจำนวน 20 คน  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP