เอกสารประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอุบล​  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล​ สมัยสามัญ​ สมัยที่สี่​ ประจำปี​ 2565​ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล นำเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ