ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยระบบไฮโดรลิคชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ สำหรับใช้บริการประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP