วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพบปะ ชี้แจงงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ