กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ในชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2

18 ก.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรม ทต.อุบล 28

วันที่ 18 กันยายน 2566
       ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดย นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายประสาท ศรีพรหม หัวหน้างานรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ในชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติงาน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP