โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 14, 22 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ณ.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี