การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลและคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล