ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบลได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล