ขุดลอกผักตบชวา หนองปลาปาก หมู่ 18

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลอุบล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการขุดลอกผักตบชวา บริเวณหนองปลาปาก หมู่ที่ 18 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป