โครงการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2558 นำโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอุบลคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานต่างๆ ได้ทำโครงการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล(พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ของทั้ง 7 ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ