โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลอุบล โดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม คณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ. จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม