โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลอุบล โดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีตำบลอุบล จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ 2558