กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ชุมชน หมู่ 11 หนองปลาปาก

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล ร่วมกับ อสม. หมู่ 11 หนองปลาปาก รณรงค์ทำความสะอาดในซอยชินสวัสดิ์ และราษฏร์บำรุง