กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดในเขตชุมชน หมู่ 10 บ้านหนองหอย

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุบล ร่วมกับ อสม. หมู่ 10 บ้านหนองหอย รณรงค์ทำความสะอาดในเขตชุมชน หมู่ 10 บ้านหนองหอย