องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู จ.นครสวรรค์ ได้มาศึก

ผลงานของ :

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู จ.นครสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลอุบล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557