การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลงานของ :

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล โดยนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพิจารณา (๓ ร่าง) ของแผนการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ - (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ - (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕