การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ผลงานของ :

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,นายกฯ/ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล