งานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้กำหนดโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำทุ่งศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป