การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพิจารณา (๓ ร่าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)