การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ ต่อไป