โครงการเคาะประตูดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ ๑๐)

ผลงานของ :

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการเคาะประตูดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ ๑๐) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคต่างๆ