การออกบริการดูดโคลน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผลงานของ :

การออกบริการดูดโคลน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามซอยต่างๆ ภายในเขตการรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุบล