โครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล จัดโครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอุบลทุกคน ร่วมกันทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสวนสาธารณะหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “จังหวัดสะอาด”