โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุบล นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย