โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนนาคำ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณโบสถ์แม่พระฟาติมานาคำ หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนนาคำ โดยนายอิสระ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย