โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ ๒

ผลงานของ :

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๕๔๑ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ (บ้านประธาน อสม. หมู่ที่ ๒ นางสายใจ หลักรัตน์) โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย