การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล