การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ฯ