การประชุมเพื่อหารือและชี้แจงแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเพื่อหารือและชี้แจงแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีนางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นายบุญสม สีลาไหม พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นายปรามัย เทพมุสิก เกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง โดยมีนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวฯ