การประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดการประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยมีนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาลตำบลอุบลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงาน,ลูกจ้างเทศบาล. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ