โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอุบล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลอุบล โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอุบล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน การดูแลนักเรียน ร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล