การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผลงานของ :

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลอุบล ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลอุบลคือ นายเสน่ห์ ท้าวแปง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล เขต ๒ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลอุบล และในการประชุมมีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุบลและเลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุบล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลทุกท่าน,นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหารเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี