โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอุบล โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน (สส.อ.เขื่องใน) มาให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าวฯ