คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลและนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง ๙ หน่วย ณ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุบล วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลอุบลทั้ง ๙ หน่วย ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลและนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง ณ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุบล โดยการดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย