การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ผลงานของ :

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ของปี พ.ศ. 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล