การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว