โครงการ “อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น.