โครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานของเทศบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติ ได้จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและกล้าแสดงออก ตามความสามารถอย่างเหมาะสมตามวัยต่อไป