โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล (การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล (การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว