การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโอภาส ไม้น้อย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล และประกาศใช้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ ต่อไป