โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล จัดโครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔" และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ