“โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการเปิดอบรมโครงการดังกล่าว ฯ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๘.๓๐ น.