โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ณ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองร้อยทหารช่างที่ ๑ กรมทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด และมีพนักงานเทศบาลและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว